Sprawiedliwość – interpretacja karty

Znaczenie Sprawiedliwości w pozycji prostej

Karta Sprawiedliwości w Tarocie symbolizuje równowagę, sprawiedliwość i uczciwość. W pozycji prostej wskazuje na to, że teraz jest odpowiedni czas, aby zastosować uczciwe podejście do sytuacji. Sugeruje, że Twoje działania będą oceniane na podstawie zasług, a sprawiedliwość zostanie spełniona. Ta karta może również wskazywać na konieczność podjęcia decyzji opartych na rozsądnych ocenach i logicznym myśleniu. Podkreśla potrzebę trzymania się zasad i etyki w swoich działaniach. Może to także oznaczać, że równowaga zostanie przywrócona w sytuacji, która była dotknięta niesprawiedliwością lub nierównością.

Znaczenie Sprawiedliwości w odwróceniu

Kiedy karta Sprawiedliwości pojawia się w pozycji odwróconej, może to wskazywać na zakłócenie równowagi lub brak uczciwości w sytuacji. Może to oznaczać, że niesprawiedliwość dominuje lub że działania są motywowane nieuczciwością. Może to wskazywać na konflikty, spory lub brak rozstrzygnięcia. Ta karta może być ostrzeżeniem przed manipulacją lub nieuczciwymi działaniami innych osób. W przypadku odwróconej karty Sprawiedliwości ważne jest, aby dokładnie przyjrzeć się sytuacji, być czujnym na nierówności i działać w sposób uczciwy i zgodny z wartościami.

Symbole widoczne na karcie Sprawiedliwość

 1. Kobieta z mieczem i wagą: centralnym symbolem karty jest kobieta trzymająca w jednej ręce miecz, a w drugiej wagę. Ta postać reprezentuje sprawiedliwość, równowagę i ocenę opartą na zasadach.
 2. Czerwony strój: symbol siły i władzy nad sytuacją, która zaistniała
 3. Waga: symbolizuje dokładne rozważenie, pomiar i ocenę. Oznacza, że decyzje i wyroki są podejmowane na podstawie rozsądnego rozważenia i obiektywnego spojrzenia na sytuację.
 4. Miecz: reprezentuje prawdę, intelekt i jasność myśli. Jest symbolem logicznego myślenia, uczciwości i ostrożnej oceny.
 5. Korona: która znajduje się na głowie kobiety, symbolizuje władzę, sprawiedliwość i suwerenność. Wskazuje na to, że decyzje i wyroki są podejmowane z mądrością i odpowiedzialnością.
 6. Kolumny: na niektórych wersjach karty Sprawiedliwości można zobaczyć dwie kolumny po obu stronach postaci. Kolumny te symbolizują stabilność, równowagę i solidne fundamenty na których opiera się sprawiedliwość.

Sprawiedliwość jako archetypy

 1. Sprawiedliwość jako Jaźń: odzwierciedla zasady, etykę i moralność. Odnosi się do wewnętrznej równowagi i uczciwości, która jest głęboko zakorzeniona w naszej naturze. Reprezentuje również umiejętność podejmowania rozważnych decyzji, opartych na rozsądku i sprawiedliwości.
 2. Sprawiedliwość jako Ciało: wskazuje na potrzebę dbania o równowagę i harmonię fizyczną. Oznacza zdrowe ciało, które jest w dobrej kondycji i dostarcza podstawowych potrzeb. To zachęta do dbania o siebie, zarządzania energią i utrzymania równowagi między odpoczynkiem a aktywnością fizyczną.
 3. Sprawiedliwość jako Umysł: odnosi się do logicznego myślenia, rozumowania i sprawiedliwego podejścia do analizy i oceny sytuacji. Reprezentuje umiejętność krytycznego myślenia, podejmowania obiektywnych decyzji i trzymania się prawdy i zasad.
 4. Sprawiedliwość jako Emocje: odnosi się do równowagi emocjonalnej i zdolności do rozważnego wyrażania i zarządzania swoimi uczuciami. Oznacza zdolność do zrozumienia i uwzględnienia emocji innych osób, a także podejmowania decyzji w sposób empatyczny i uczciwy.
 5. Sprawiedliwość jako Działanie: dotyczy podejmowania działań opartych na zasadach, równości i uczciwości. Oznacza podejmowanie decyzji i podejmowanie działań, które służą sprawiedliwości i równowadze w społeczeństwie. Reprezentuje również podejmowanie odpowiedzialności za swoje czyny i konsekwencje, które wynikają z tych działań.

Karta Sprawiedliwość w finansach

W kontekście finansów, karta Sprawiedliwość wskazuje na potrzebę równowagi i uczciwości w zarządzaniu swoimi finansami. Oznacza to, że ważne jest, aby podejmować decyzje finansowe oparte na obiektywnych ocenach i zasadach. Karta ta może również sugerować, że sprawiedliwość finansowa zostanie spełniona i że rezultaty będą wynikać z uczciwości i odpowiedzialnego podejścia do zarządzania finansami.

Karta Sprawiedliwość a kariera

Sprawiedliwość wskazuje na potrzebę równowagi i uczciwości w relacjach zawodowych. Oznacza to, że postępowanie zgodne z zasadami etycznymi i uczciwość w wykonywaniu obowiązków zawodowych będą kluczowe dla sukcesu. Karta ta może również wskazywać na konieczność podejmowania obiektywnych decyzji dotyczących kariery i równoważenia pracy z życiem prywatnym.

Karta Sprawiedliwość w miłości

Karta Sprawiedliwość wskazuje na potrzebę równowagi, uczciwości i sprawiedliwości w związkach. Sugeruje, że uczucia i decyzje powinny być oparte na obiektywnych ocenach i zasadach. Może to oznaczać konieczność zachowania równowagi między potrzebami obu partnerów i traktowania się nawzajem z szacunkiem i uczciwością. Karta ta może również wskazywać na sprawiedliwe rozwiązanie sytuacji w związku lub potrzebę oceny i wyważenia uczuć wobec drugiej osoby.

Karta Sprawiedliwość a zdrowie

W kontekście zdrowia, karta Sprawiedliwość wskazuje na potrzebę równowagi i odpowiedzialnego podejścia do zdrowego stylu życia. Oznacza to, że równowaga między ciałem, umysłem i duchem jest kluczowa dla zachowania dobrego zdrowia. Karta ta może również sugerować potrzebę uczciwego spojrzenia na swoje zdrowie i podejmowania odpowiednich działań, aby przywrócić równowagę i odzyskać harmonię w swoim ciele.

Karta Sprawiedliwość a rodzina

W kontekście rodziny, karta Sprawiedliwość wskazuje na potrzebę równowagi, uczciwości i sprawiedliwości w relacjach rodzinnych. Oznacza to, że ważne jest traktowanie członków rodziny z szacunkiem, uczciwością i równością. Karta ta może również sugerować konieczność rozważenia i rozstrzygnięcia sporów lub nierówności w rodzinie w sposób sprawiedliwy i zgodny z wartościami.

Rady od Sprawiedliwości

Rada od karty Sprawiedliwości to kierowanie się uczciwością, równowagą i obiektywnym myśleniem w podejmowaniu decyzji i podejmowaniu działań. Sugeruje to potrzebę dbania o sprawiedliwość w swoich relacjach, zarówno z innymi ludźmi, jak i z samym sobą. Rada ta zachęca do trzymania się zasad i etyki oraz do podjęcia odpowiedzialności za swoje czyny.

Czego unikać

Unikaj manipulacji, nieuczciwości i działania w sposób niesprawiedliwy. Unikaj podejmowania decyzji impulsywnych lub stronniczych. Staraj się unikać konfliktów i sporów, a także utrzymania równowagi w swoim życiu.

Jak wykorzystać kartę Sprawiedliwość

Aby wykorzystać kartę Sprawiedliwość, ważne jest, aby trzymać się zasad uczciwości, równowagi i obiektywności. Podejmuj decyzje oparte na rozważnych ocenach i etyce. Działaj zgodnie z wartościami sprawiedliwości i traktuj innych z szacunkiem i uczciwością. Bądź otwarty na równowagę między różnymi aspektami swojego życia i dąż do harmonii w relacjach z innymi ludźmi.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *